Kaya  &   Lenor

 

 *  01.04.21

 

      

              

                                  Wangthang Kaya                               Nam Tso Ni-ma L Dorje Nyima Lamleh   (Lenor)        

                                                                                                

 

 

 

 

     Pedigree portée  W  Wurf      

Nam Tso Ni-ma L Dorje Lamleh Sumanshu Lord of the Dance Silveridge Harlequin Quill  
 
Sheydon's Tsepame Nam-Dag  
 
Nam Tso Ni-ma F Nima Lamleh Woodruff's Yam-Tshem-Po  
 
Nam Tso Ni-ma A Kaya Lamleh  
 
Wangthang Kaya

 

Sumanshu Touch of Gold  Jodha of Sjo-Who-Sji-Bib  
 
Sumanshu Fortune Cookie  
 
Wangthang Amazing Tsamo  Wangthang Sherpa  
 
Wangthang Kiran